St. Anna Logo

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige opname of onvrijwillige zorg van mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Vrijwillige en onvrijwillige zorg

Uitgangspunt van de wet en van Anna Ouderenzorg is dat er vrijwillige zorg wordt verleend. Dit sluit aan bij de visie van Anna Ouderenzorg op psychogeriatrische zorg.  Bewoners krijgen alleen zorg die in het zorgleefplan is opgenomen en waar een bewoner of diens vertegenwoordiger mee instemt.

Soms is het noodzakelijk zorg te verlenen waar de bewoner of diens vertegenwoordiger het niet mee eens is en zich tegen verzet.

  • Alleen in geval van (dreigend) ernstig nadeel voor de bewoner of diens omgeving kan onvrijwillige zorg gegeven worden. Medewerkers zoeken hierbij altijd naar het minst ingrijpende alternatief en zetten dit zo kort mogelijk in. Uiteraard wordt altijd de bewoner of diens vertegenwoordiger betrokken en is er nauw overleg.

Voorwaarden onvrijwillige zorg

Wordt er besloten tot onvrijwillige zorg, dan hanteert Anna Ouderenzorg de Wzd. Hierin staan:

  • de voorwaarden waaronder onvrijwillige zorg mag worden toegepast
  • de rechten van de bewoner
  • het stappenplan dat doorlopen moet worden

Stappenplan voorwaarden onvrijwillige zorg 

  • De bewoner en/of diens vertegenwoordiger wordt nauw betrokken bij het doorlopen van de stappen.
  • De zorgverantwoordelijke (zorgcoördinator of EVV-er) geeft de bewoner en/of diens vertegenwoordiger uitleg over het stappenplan en nodigt hen uit voor overleg bij elke stap.
  • De bewoner en/of diens vertegenwoordiger kan om ondersteuning vragen van een cliëntvertrouwenspersoon (CVP).  

Cliëntvertrouwenspersoon (CVP)

De CVP is onafhankelijk van de zorgorganisatie en heeft kennis van onvrijwillige zorg. De CVP is er ter ondersteuning van de bewoner of diens vertegenwoordiger en kan helpen bij vragen of een klacht over onvrijwillige zorg.

Bewoner en/of diens vertegenwoordiger van Anna Ouderenzorg kunnen hiervoor gratis terecht bij Adviespunt Zorgbelang, contactpersoon Daan van de Zande. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06 4205 4884 en e-mail: dvdzande@zorgbelang-brabant.nl

Klachten

Voor klachten die samenhangen met de Wzd is een aparte klachtenregeling. 

Heeft u een klacht over onvrijwillige zorg Wzd?

  • Bespreek dit met de betreffende medewerker of diens leidinggevende.
  • U kunt de klacht ook bespreken met de CVP. De CVP-er kan u ondersteunen als u een klacht over onvrijwillige zorg heeft.
  • Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van Anna Ouderenzorg: klachtenbemiddeling.ouderenzorg@st-anna.nl. Deze kan de klacht indienen bij de KCOZ.

Heeft u een andere klacht? Op onze website vindt u meer informatie over hoe Anna Ouderenzorg met klachten omgaat

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het ministerie: www.dwangindezorg.nl/

Onder het kopje Handreikingen vindt u hier ook een aantal duidelijke folders voor familie en wettelijke vertegenwoordigers.

Of bekijk het filmpje op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HZ7mEDR5C8g