St. Anna Logo

Onze medewerkers spannen zich dagelijks in om optimale zorg te verlenen. Desondanks kunt u hierover niet helemaal tevreden zijn. We hopen dat u op dat moment uw ongenoegen of wensen naar voren brengt en er niet mee blijft rondlopen. Uw klacht is voor ons immers een middel om onze zorg- en dienstverlening met een andere bril te bekijken en zo mogelijk te verbeteren. 

Gelukkig kunnen we de meeste problemen in goed onderling overleg oplossen. Bespreekt u daarom in eerste instantie uw ongenoegen met de betrokken medewerker. U kunt ook contact opnemen met zijn of haar leidinggevende of de klachtenfunctionaris. Hierbij kan het gaan om een algemene klacht of om een klacht over de Wet Zorg en Dwang. U kunt deze klacht zelf indienen of laten indienen door degene, die namens u optreedt.

Vindt u dat uw klacht door de betrokkene(n) niet bevredigend is afgehandeld? Dan kunt u overwegen een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie van Anna Zorggroep.

Onafhankelijke klachtencommissie

Anna Zorggroep heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie behandelt formele klachten volgens de Klachtenregeling voor cliënten van Anna Ouderenzorg. De klachtencommissie behandelt alleen klachten waartoe zij bevoegd is. Is dit niet het geval, dan verwijst de commissie u door naar een bevoegde instantie. De klachtencommissie stuurt u, in de regel binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht, een ontvangstbevestiging en een verdere toelichting over de vervolgprocedure.

Op basis van de behandeling komt de klachtencommissie tot een schriftelijk, beargumenteerd oordeel over de gegrondheid van uw klacht. Dit oordeel richt ze tot zowel de klager als de aangeklaagde(n). De Raad van Bestuur krijgt een afschrift, net als diegenen die door de klachtencommissie zijn gehoord. Vervolgens zal de Raad van Bestuur de klager en de klachtencommissie schriftelijk meedelen of zij, naar aanleiding van dat oordeel, maatregelen zal (laten) nemen en zo ja welke.

Aanvullende informatie

Meer informatie over de klachtenbehandeling bij Anna Ouderenzorg vindt u in de Klachtenregeling voor cliënten van Anna Ouderenzorg. Hiermee voldoen we aan de wet- en regelgeving rond klachten: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In de klachtenregeling van Anna Ouderenzorg staan de werkwijze bij klachten en de werkwijze van de klachtencommissie uitgebreid beschreven. De klachtenregeling is verkrijgbaar via het directiesecretariaat van Anna Ouderenzorg, telefoonnummer 088 - 567 77 20.

Geschillencommissie

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht? Dan kunt u met deze klacht naar de geschillencommissie zorg  te gaan. Een geschil moet u binnen 3 maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig maken. Aan de behandeling van een geschil bij de geschillencommissie zijn kosten verbonden.

Wzd - klachten

Voor klachten die samenhangen met de Wet Zorg en Dwang (Wzd) is een aparte klachtenregeling. Heeft u een klacht over onvrijwillige zorg Wzd?

  • Bespreek dit met de betreffende medewerker of diens leidinggevende.
  • U kunt de klacht ook bespreken met de cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Deze kan u ondersteunen als u een klacht over onvrijwillige zorg heeft.
  • Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van Anna Ouderenzorg: klachtenbemiddeling.ouderenzorg@st-anna.nl. De klachtenfunctionaris kan de klacht indienen bij de KCOZ.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de klachtenfunctionaris van Anna Ouderenzorg, Marion Geomini. U kunt haar telefonisch bereiken op 088 – 567 77 20 of via klachtenbemiddeling.ouderenzorg@st-anna.nl