St. Anna Logo

Corporate governance

Ananz maakt deel uit van de St. Anna Zorggroep. Binnen de stichting St. Anna Zorggroep gelden de governance regels, zoals neergelegd in de Zorgbrede Governancecode 2010. Dit betekent dat de statuten, het reglement raad van bestuur en het reglement raad van toezicht hiermee in lijn zijn. Alle handelingen, overlegsituaties en afstemmingen, net als resultaatverantwoording, gebeuren conform de Zorgbrede Governancecode. Meer hierover leest u in ons informatieprotocol en het reglement raad van toezicht.

 

Voor Ananz onderscheiden we onder meer de volgende interne en externe belanghebbenden:

Intern: Centrale Cliëntenraad, lokale cliëntenraden, de ondernemingsraad, familie en mantelzorgers c.q. hun vertegenwoordigers

Extern: Gemeenten, toezichthouders, zelfstandige bestuursorganen, het ministerie van VWS, patiënten- en cliëntenvertegenwoordigingen, patiëntenverenigingen, andere zorgorganisaties en zorgaanbieders, zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties.

 

> Lees het informatieprotocol St. Anna Zorggroep

> Lees het reglement raad van toezicht St. Anna Zorggroep

> Lees het reglement raad van bestuur St. Anna Zorggroep

> Zorgbrede governancecode

> Statuten St. Anna Zorggroep

> Bekijk hier onze jaarverslagen