St. Anna Logo

Als patiënt of cliënt binnen de Anna Zorggroep kunt u erop vertrouwen dat er zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens wordt omgegaan en dat bescherming van uw privacy binnen onze organisatie is gewaarborgd.

In de Nederlandse grondwet is het recht op privacy vastgelegd. Dit geeft eenieder recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Binnen de gezondheidszorg worden drie aspecten van privacy onderscheiden:

 1. Respect voor lichamelijke integriteit bij medische handelingen en verzorging;
 2. Ruimtelijke privacy bij onderzoeken en verblijf binnen de zorggroep;
 3. Privacy met betrekking tot persoonsgegevens.

Binnen de Anna Zorggroep wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de bescherming van de privacy van patiënten en cliënten bij:

 1. Poliklinieken, onderzoek- en verpleegafdelingen
  Wij begrijpen dat lichamelijk onderzoek en behandeling tot ongemakkelijke gevoelens leidt. Wij proberen daar altijd zorgvuldig mee om te gaan en hier rekening mee te houden. Tevens verstrekken wij duidelijke voorlichting, zodat u goed geïnformeerd bent en weet wat er gaat gebeuren. In de woonzorgcentra binnen Anna Ouderenzorg vinden gesprekken, lichamelijke onderzoeken en zorg van cliënten plaats op de eigen kamer. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt rekening gehouden met de privacy door het plaatsen van een kamerscherm.
 2. Inrichting van ruimten
  Zo zal afhankelijk van de inhoud en ernst van een gesprek met een verpleegkundige en/of medisch specialist gezorgd worden voor een geschikte ruimte en geschikte omstandigheden. Bij de inrichting van de wachtkamer en de balie van de poliklinieken is gezorgd voor ruimtes (zogenaamde intakekamers) voor persoonlijke gesprekken. Maar ook bij onderzoek- en verpleegkamers, wordt rekening gehouden met plaatsing van bedden, onderzoekstafel, gordijnen en draairichting van deuren.
 3. Beveiliging en veiligheid van medische en persoonlijke gegevens
  Als zorgverlener zijn wij verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die u ons verstrekt. Dit betekent ook dat zonder uw toestemming geen informatie over uw behandeling aan derden meegedeeld mogen worden, of inzage mag worden geboden in een Zorgleefplan en/of een behandeldossier binnen de woonzorgcentra. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die reeds in ons bezit is of die u ons via onze website verschaft. Dit in overeenstemming met de Wet Bescherming persoonsgegevens. Met foto’s gemaakt tijdens bijeenkomsten in verband met nieuwsvoorziening gaan wij zorgvuldig om in het belang van de patiënt /cliënt. Wij vragen toestemming als mensen herkenbaar in beeld zijn.

  Zie voor meer informatie de Privacy Statement van de Anna Zorggroep.
   

Privacy en cookies

In ons privacystatement kunt u ook nalezen welke regels van toepassing zijn op onze websites van het Anna Ziekenhuis, Anna TopSupport en Anna Ouderenzorg.

Wettelijke regels en richtlijnen

Binnen de Anna Zorggroep worden de wettelijke regels en richtlijnen gevolgd om uw privacy te waarborgen, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Daarnaast zijn er verschillende protocollen opgesteld waarin aanvullende regels/procedures zijn beschreven.

Klanttevredenheid

Natuurlijk moeten we altijd kritisch blijven op ons privacybeleid. U kunt ons daarbij van dienst zijn door uw ervaring van tevredenheid op dit gebied aan ons te laten weten. Dat is mogelijk door deelname aan onze enquêtes over klanttevredenheid. Hierin vragen wij bijvoorbeeld hoe tevreden u bent over de mate van privacy in gesprek met de medisch specialist, bij lichamelijk onderzoek en/of tijdens bezoekmomenten. De resultaten hiervan worden teruggekoppeld naar betrokkenen die op basis hiervan verbeteringen kunnen doorvoeren. Indien binnen de Anna Zorggroep wordt opmerkt dat aanvullende regels/procedures nodig zijn, dan worden deze opgesteld.

Mocht uw privacy ondanks onze nadrukkelijke zorg echter toch worden geschonden, dan vernemen wij dat graag en zullen altijd handelend optreden.

Responsible Disclosure

Lees hier hoe u een zwakke plek in een ICT-systeem van de Anna Zorggroep kunt melden.